Als het aan het Leidse college van burgemeester en wethouders ligt, komen er minder parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Prima, vindt Arjen Liemburg (PvdA). Hij beweert dat Leidenaren met een laag inkomen minder vaak een auto bezitten dan Leidenaren met een hoog inkomen. Die stelling klopt in Leiden niet: in 51 Leidse wijken blijkt geen verband tussen inkomen en autobezit.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

De claim

’Drastische en verontrustende zetten’, noemde Jonathan Provoost (CDA) op Twitter de plannen van het stadsbestuur om bij nieuwbouw minder parkeerplaatsen te verplichten – de zogenoemde parkeernorm. Dat vond Provoost ’Weinig welkom in Leiden.’ Daarop reageerde Arjen Liemburg (PvdA) direct: “Elke parkeerplaats gaat ten koste van zo’n 10m2 groen. Durf te kiezen! (…)”, en poneerde hij de stelling “(…) hoe lager het inkomen, hoe minder auto’s.” Die stelling wordt hier gecheckt.

De context

Aanleiding voor het twitterdebat tussen Provoost en Liemburg (en nog
enkele anderen) zijn plannen van de gemeente Leiden om de zogenoemde
parkeernorm te verlagen. Parkeernormen zijn bedoeld om het aantal
parkeerplaatsen of garages te koppelen aan de oppervlakte, functie en
mate van verstedelijking rond een pand. Voor woningen gelden andere
normen dan voor winkels, sportzalen of bijvoorbeeld onderwijs- en
gezondheidsvoorzieningen. En kleine woningen in het centrum hebben
minder parkeerplekken dan een winkel daarbuiten. Wie wil bouwen, moet
zich aan deze normen houden. En in principe moeten ontwikkelaars op
eigen terrein parkeerplaatsen aanleggen. Ze mogen er niet vanuit gaan
dat auto’s van bewoners langs de straat worden geparkeerd. Lukt het niet
voldoende parkeerplekken te regelen, en het college is daarvan
overtuigd, dan mag van de parkeernormen voor nieuwbouw worden afgeweken.
De mate waarin mag worden afgeweken, moet worden vastgelegd in beleid.

Het college legt nu twee voorstellen voor aan de Leidse bevolking. Ten eerste wil het college parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers kunnen weigeren, ook als er voldoende parkeerplekken zijn. Dat kan nu niet. Ten tweede moet het vaker en sneller mogelijk zijn om een omgevingsvergunning te verlenen aan bouwprojecten die niet aan de parkeernormen voldoen en dus niet op eigen grond voldoende parkeerplekken kunnen realiseren. De gemeente begint, vooruitlopend op de inspraak, al wel met een proef. Toekomstige bewoners van het Ananasproject bij de Lammenschansweg, en aan de overkant in de Lammenschansdriehoek, krijgen nu al geen parkeervergunning meer.

De crux

Om Liemburgs stelling te toetsen, hebben we het aantal auto’s in 51 Leidse wijken vergeleken met het gestandaardiseerde inkomen van dezelfde 51 wijken (via Leiden in Cijfers). Dobbewijk-Noord en -Zuid (in de Stevenshof) zijn niet meegenomen: daar is wel het hoogste gestandaardiseerde inkomen van de stad, maar is in de cijfers autobezit niet opgenomen.

Als het inkomen bepaalt hoeveel auto’s er zijn, dan zouden in armere wijken (met een lager gestandaardiseerd inkomen) minder auto’s moeten zijn dan in rijkere wijken. Als dat zo is, is sprake van een ’correlatie’. Die kan worden uitgedrukt in een getal: de correlatiecoëfficiënt. Hoe dichter dit getal bij ’1’ komt, hoe groter het verband tussen inkomen en autobezit. In dat geval heeft Liemburg gelijk. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt bij ’0’ komt, hoe kleiner de correlatie tussen inkomen en autobezit. In dat geval heeft Liemburg dus ongelijk. Uit berekeningen volgt een correlatiecoëfficiënt van 0,22.

Conclusie

In een twitterdebat over nieuwe Leidse parkeernormen poneerde Arjen Liemburg (PvdA) de stelling: ‘hoe lager het inkomen, hoe minder auto’s.’ Op basis van de berekening van de correlatiecoëfficiënt tussen inkomen en autobezit, moeten we concluderen dat deze stelling niet klopt. In 51 Leidse wijken is tussen beide variabelen geen verband gevonden.

Nieuwscheckers (Universiteit Leiden) en het Leidsch Dagblad werken samen om feitelijke beweringen in vergaderingen van de Leidse gemeenteraad te checken. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.

Foto: Erik Zachte (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Placeholder-female-2x

Sebastiaan van der Lubben

Freelance journalist

Profiel-pagina