Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Mannen zijn vrijer dan vrouwen in het bepalen van hun werktijden en werkplek

Oordeel

Niet te checken

Bron van de bewering

Op de site van de Telegraaf verscheen het bericht dat uit onderzoek is gebleken dat mannen meer keuzevrijheid hebben dan vrouwen om zelf hun eigen werkplek en -tijden in te delen.

“Mannen kunnen vaker zelf bepalen waar en wanneer ze hun werk doen dan vrouwen. Van de mannen mag bijna twee op de drie zelf zijn werktijden bepalen, bij de vrouwen minder dan de helft.”

Het is volgens de krant de uitkomst van een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders in loondienst door Logitech, producent van muizen, toetsenborden en afstandsbedieningen.

Logitech werkte door de jaren heen vaker samen met onderzoeksbureaus; deze kleine onderzoeken leverden soms bijzondere inzichten op. Neem bijvoorbeeld dit nieuwsbericht uit 2010, waarvan de conclusie luidde dat 23 procent van de Nederlanders liever een maand geen seks heeft dan een maand geen controle over de tv.

Waarom is dit niet te checken?

Het achterliggende onderzoek staat niet online, maar Nieuwscheckers kreeg het op verzoek wel toegezonden. De enquête bestond uit tien vragen en werd ingevuld door 1011 respondenten. Twee vragen waren gerelateerd aan werktijd en -plaats:

  • Vraag 1: Ik kan/mag mijn werktijden (enigszins) zelf indelen.
  • Vraag 2: Ik kan/mag (enigszins) zelf bepalen op welke locatie ik werk.

Uit de antwoorden op deze eenvoudige vragen worden percentages afgeleid: 65,6 procent van de mannen antwoordt ja op vraag 1, tegenover 47,5 procent van de vrouwen. Op vraag twee antwoordt 47,2 procent van de mannen positief en slechts 26,2 procent van de vrouwen.

Deze data worden verder niet toegelicht. Zo is niet bekend wat de respondenten  precies voor soort werk doen. Ze werken minimaal 32 uur per week, grotendeels in kantoorbanen. Verder is 71 procent van de respondenten man; er is dus geen gelijke verdeling tussen de geslachten.

Ander onderzoek

Dat er grote verschillen zouden bestaan tussen mannen en vrouwen in mate van zeggenschap over waar en wanneer gewerkt wordt, blijkt echter niet uit het proefschriftWorktime Control and New Ways of Working (2016) van psycholoog dr. Hylco Nijp. Hij concludeert dat over het algemeen genomen zowel mannen als vrouwen tevreden zijn met de mate van vrijheid die ze hebben om hun werktijd en -plaats te bepalen. Nijp ziet geen reden om aan te nemen dat mannen hierin meer mogelijkheden hebben dan vrouwen.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017, uitgevoerd door TNO, bevestigt de bevindingen van Logitech ook niet. Dit onderzoek, op basis van 40.000 respondenten uit Nederland, beslaat een grote variatie aan beroepen en heeft een gebalanceerde man-vrouwverhouding (respectievelijk 53 en 47 procent).

Op de vraag ‘werkt u ook of doorgaans thuis?’ antwoordde 36,7 procent van de mannen en 34,2 procent van de vrouwen ja. Ook gaf 29,9 procent van de mannen aan op verschillende plaatsen te werken, tegenover 17,8 procent van de vrouwen. De vraag ‘kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?’ werd door 26,9 procent van de mannen en 21,9 procent van de vrouwen beantwoord met een ‘ja, regelmatig’ en door respectievelijk 26,1 procent en 25,8 procent met ‘ja, soms’. Het beeld dat hieruit voortkomt, is dat mannen en vrouwen redelijk gelijk scoren op het gebied van indelingsvrijheid van werktijd en werkplek. De antwoorden die mannen en vrouwen geven, liggen in het TNO-onderzoek dichter bij elkaar dan in het Logitech-onderzoek.

Conclusie

Uit andere onderzoeken blijkt geen opvallend groot verschil tussen mannen en vrouwen in het kiezen van werktijd en werkplek. In ieder geval zijn de verschillen veel minder uitgesproken dan in het onderzoek van Logitech. Samen met de onevenredige verhouding tussen mannen en vrouwen in deze enquête, en gebrek aan verder inzicht in de samenstelling van de groep respondenten, leidt dit tot de conclusie dat de bewering onwaarschijnlijk is, en uiteindelijk niet te checken.

Bronnen

Placeholder-female-2x

David Bierman

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2018/2019)

Profiel-pagina